Stöd och bidrag

Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling

Sammanfattning

Föreningar på landsbygden kan söka stöd och bidrag från olika förvaltningar i kommunen. Bildningsförvaltningen hanterar bland annat driftsstöd till samlingslokaler och stöd till föreningsliv och kulturevenemang. Kommunstyrelseförvaltningen har hand om stöd till bygdegårdars verksamheter och liknande. Den hanterar även stöd till ideella föreningar för lokal utveckling.

Stöd till ideella föreningar för lokal utveckling. Kriterier fr.o.m. 2015

Anslaget är på totalt 50 000 kr för 2018.

Ansökan: skickas till karin.lofstrand@hedemoranaringsliv.se senast 31 mars 2018 eller till Hedemora Näringsliv AB, Åsgatan 62, 776 31 Hedemora


Stödet ska:

 • - Gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar.

- Ta tillvara lokala intressen, kunskap och engagemang.
- Avse mindre projekt och max 50 % av totala bidraget som finns att dela ut.
- Ses som en investering i landsbygden.

 

Detta prioriteras:

 • - Insatser som är bestående eller varaktiga över längre tid
 • - Åtgärder som bidrar till nytänkande och start av verksamheter
 • - Ungdomars deltagande
 • - Insatser som positivt påverkar integration, jämställdhet och miljö

 

Bidrag lämnas inte till:

 • - reguljär verksamhet
 • - upprustning av bygdegårdar
 • - projekt som lämpar sig som Leader-projekt undantaget stöd till förstudie
 • - större event eller event där man tar inträde
 • - enskilt företag. Hit räknas även kooperativa företagsformer

 

Resultat- och balansrapport och revisorsverättelse från senaste årsbokslutet samt en beskrivning av hur bidraget har använts ska lämnas efter genomförandet.

Stöd till lokal utveckling bereds av kommunbygderådets styrelse innan beslut i kommunstyrelsen.

Ansökan om bidrag

 

Bygdepeng för 2017

Bygdepengen kan sökas av byalag, bygderåd och föreningar som är medlemmar i Hedemora kommunbygderåd.

Maxbeloppet som kan sökas är 5000 kr av totalt 25000 kr.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete som vanligtvis inte ingår i den ordinarie föreningsverksamheten.

Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser, insatser för att ungdomar ska trivas bättre eller gemensamma sammankomster dit alla är välkomna.

Ansökan om Bygdepeng

Kommunbygderådet kommer bara att hantera ansökningar från föreningar som betalat in medlemsavgiften för 2016.

 

Sista ansökningsdag är 31 mars 2017

 

----------------------------------------------

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

 

Projektstöd  kan sökas fr.om. 27 augusti 2015

 • Investeringar i småskalig infrastruktur
 • Investeringar i kommersiell och offentlig service
 • Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar
 • Investeringar i rekreation och turism
 • Utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader - hembygdsgårdar  

 

Inom kompetensutveckling och rådgivning, som också är projektstöd, kommer upphandling att ske av Länsstyrelsen och i vissa fall kommer det att göras utlysningar. Information om upphandlingsarbetet och utlysningar kommer att finnas på länsstyreslens hemsida

 

 

Företagsstöd/investeringsstöd kan sökas fr.om. 27 augusti 2015

 • Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring
 • Startstöd (gäller start av lantbruksföretag)
 • Investeringar för energieffektivisering och för energigrödor (jordbruk/trädgård/rennäring)
 • Investeringar för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak
 • Förädlingsstöd "lokalt" och "nya jobb"
 • Investeringsstöd till nya jobb på landsbygden
 • Investeringsstöd till förnybar energi
 • Investeringsstöd till biogas 


Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/investeringar.4.6ae223614dda2c3dbc44ec8.html

 

 

Bredband på landsbygden

Fiber till byn innebär utbyggnaden av bredband på landsbygden där det saknas kommersiella drivkrafter.

Fiber till byn konceptet behövs för att nå målet att 90% av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/sekund år 2020.

Stöd och hjälp från andra fiberföreningar , kommunen och länsstyrelsen är värdefullt när byanät ska byggas.

I Hedemora är det Hedemora Energi som har informationsansvaret för Fiber till byn och du kan läsa mer på http://www.hedemoraenergi.se/stadsnat

samt på kommunens hemsida under http://www.hedemora.se/bredband-och-fiber/fiber-till-byn__2121

 

Kontaktperson: Elin Aura, Hedemora Energi

Mail: elin.aura@hedemoraenergi.se

Telefon: 0225-349 12

 

 

Övriga stöd och bidrag
 

Föreningar som beviljats projektstöd för lokal utveckling 2017

Vikmanshyttans Atletklubb, 25 000 kr för utveckling av gymverksamhet i Vikmanshyttan Vikmanshyttans samråd, 5 000 kr för spårdragare.

Långshyttans Brukets dag förening, 15 000 kr till Brukets dag i Långshyttan.

  

Föreningar som beviljats bygdepeng på 5000 kr 2017

Norns bruks vänner för att utbilda medlemmarna om historien så att fler kan guida och hålla museerna öppna

Vikbygdens intresseförening för att komplettera badplatsen med utomhusbord och bänkar.

Husby hembygdsförening till en skylt i centrala Smedby som visar var olika intressanta och efterfrågade platser/lokaler finns.

Svinö bygdegård för att anlägga permanent grillplats vid bygdegården.

Fline bygdegård för en brygga till den gemensamma badplatsen där alla är välkomna