Du är här:

Dataskydd

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Inom Hedemora kommun (kommunens nämnder och bolag) hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller kombination av åtgärder med personuppgifter oberoende av om de utförts automatiserat eller inte. Till exempel när vi handlägger ärenden som rör enskilda, kommunicerar i e-post eller lagrar dokument med personuppgifter.

Så här behandlar Näringsliv, Hedemora kommun dina personuppgifter

Begäran om registerutdrag och begäran att använda mina övriga rättigheter

Via denna e-tjänst kan du begära, med stöd av dataskyddsförordningens, EU 2016/679 GDPR (General Data Protection  Regulation) artikel 15, registerutdrag om behandling av dina personuppgifter med information enligt förordningen hos personuppgiftsansvarig nämnd/bolag i Hedemora kommun. Du kan också göra en begäran att använda dina övriga rättigheter enligt artiklarna 16-22 GDPR.

Personuppgiftsansvarig ska på begäran utan onödigt dröjsmål, dock senast en månad efter att ha mottagit din begäran, lämna dig information om vilka åtgärder som vidtagits enligt artikel 15 GDPR och artiklarna 16-22 GDPR. Tiden får vid behov förlängas med ytterligare två månader med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Om en förlängning blir aktuell, kommer du att kontaktas av oss innan förlängningsperioden påbörjas.

Gör din begäran här

Vem är vårt datasskyddsombud?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunstyrelseförvaltningen.

Du kan kontakta dataskyddsombudet, om du har synpunkter som du vill att dataskyddsombudet ska få kännedom om i frågor som gäller behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige (nämnden eller bolaget). Dataskyddsombudet ska bl a övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i kommunen och samarbeta med och vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Dataskyddsombudet nås på 
E-post:  dataskyddsombud@hedemora.se 
Telefon: 0225-341 72
Postadress: Hedemora kommun, Box 201, 776 28  HEDEMORA.